Jeep전문용품.악세서리

마운틴 데칼 18-21 JL 2도어/4도어용 좌/우 세트 요약정보 및 구매

상품코드 : 1556585063

상품 선택옵션 3 개, 추가옵션 0 개

판매가격 60,000원
배송비결제 주문시 결제

선택옵션

선택된 옵션

상품 상세설명


마운틴 데칼 18-21 JL 2도어용 / 4도어용 좌/우 세트

2도어 = 60,000원  앞 / 좌우세트  

4도어 = 90,000원 앞(좌/우)+뒤(좌/우)

VAT포함( 현금영수증,카드동일,전자세금계산서발행 )

2도어 부착공임 : 20,000원 ​

4도어 부착공임 : 30,000원

 

*데칼 부착시 도움을 주는 가이드라인(모눈종이) 시트 함께 동봉됩니다.

 

 

지프차량 하단에 붙여 분위기를 연출합니다.

JL 2도어


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587895_0437.jpg 

 

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587894_8574.jpg

 

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587894_9666.jpg

 

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587895_1243.jpg

 

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587895_1963.jpg

 

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587895_2582.jpg

 

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587895_3326.jpg

 

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587895_4455.jpg

 

 


 

 

 JL 4도어

62083c6e8232496da912089a67683381_1556587965_164.jpg

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587965_2544.jpg

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587965_3206.jpg

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587965_4273.jpg

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587965_5255.jpg

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587965_6378.jpg

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587965_7383.jpg

 


62083c6e8232496da912089a67683381_1556587965_8002.jpg 

 

 

상품 정보 고시