Jeep전문용품.악세서리

테라플렉스 JL알파 HD 힌지 스페어 타이어 캐리어 킷 JL 18-21 요약정보 및 구매

상품코드 : 1576132820

상품 선택옵션 2 개, 추가옵션 0 개

판매가격 550,000원
배송비결제 주문시 결제
최소구매수량 1 개

선택옵션

선택된 옵션

상품 상세설명

bd3054dd29108b7933f7cc5f39f5d1a8_1576132890_2574.jpg
 

테라플렉스 JL알파 HD 힌지 스페어 타이어 캐리어 킷 JL 18-21

JL: Alpha HD Hinged Spare Tire Carrier & Adjustable Spare Tire Mount Kit – 5x5” 


=550,000원 vat포함 

 

 

테라플렉스 알파 HD 힌지 거치 가능한 스페어타이어 마운팅 킷 입니다!

큰 사이즈의 스페어타이어를 장착시 타이어를 안전하게 고정하여 주며!

JL랭글러 후방카메라에 간섭을 주지 않는 프리미엄 제품입니다!


*스페어 타이어 마운트만 장착시> 35" 타이어 / 45kg 까지 거치 가능

*힌지 캐리어 함께 장착시> 40" 타이어 까지 거치 가능


 

 

 

*스페어 타이어 마운트 = 55만원 

bd3054dd29108b7933f7cc5f39f5d1a8_1576133152_3346.jpg
 

 

 

 

 

*힌지 타이어 캐리어 = 140만원


b38361eef85abca5cd17cfa4f1742d5a_1627483593_5723.jpg 

 

*타이어 캐리어& 마운트 킷=190만원


b38361eef85abca5cd17cfa4f1742d5a_1627483669_9588.jpg

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479056_5485.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479065_9164.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479075_6839.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479094_0258.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479107_9033.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479117_0188.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479127_081.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479141_6772.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479150_3878.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479160_2333.jpg
 

 

 

51e85a83882efad96df482d82db581ea_1583479169_6545.jpg
 

 

 

c88349e59653bf6a6c5cd1dd9081639f_1576215906_6823.jpg
 

 

 

c88349e59653bf6a6c5cd1dd9081639f_1576215912_7495.jpg
 

 

 

c88349e59653bf6a6c5cd1dd9081639f_1576215918_171.jpg
 

 

 

c88349e59653bf6a6c5cd1dd9081639f_1576215923_4128.jpg
 

 

 

c88349e59653bf6a6c5cd1dd9081639f_1576215929_9185.jpg
 

 

 

c88349e59653bf6a6c5cd1dd9081639f_1576215939_519.jpg
 

 

 

상품 정보 고시